VPX2703UC VPX Power Card 270vdc Power Supply – bottom

VPX Power Supply